همسویی غرب و شرق (مغول) علیه شرق (جهان اسلام)

نویسنده

چکیده

چکیده
هجمۀ مغول در قرن 7ه.ق / 13م ، تأثیری ژرف بر گسترۀ آسیا و اروپای آن روزگار برجای نهاد . از جمله تحولات ایجاد شده آغاز روابط سیاسی غرب (اروپای کاتولیک) با شرق (امپراطوری مغول) بود . این مناسبات از سوی غربِ کاتولیک و به منظور جلوگیری از یورش مغولان ، حفظ کلیسای کاتولیک و در صورت امکان جذب مغولان به آن کلیسا آغاز گردید که البته تا نبرد عین جالوت و شکست مغولان از ممالیک ، کامیابی چندانی در آن مشاهده نشد . اما پس از نبرد عین جالوت نوعی رابطۀ انتفاعی دو جانبه میان مغول ها و غربِ کاتولیک علیه خصم مشترک یعنی ممالیک به وجود آمد . به طوری که تحریک مغول ها علیه ممالیک در دستور کار غربِ کاتولیک قرار گرفت . خط مشی و سیاستی که به از نظر دیدگاهی آغاز دیپلماسی «شرق علیه شرق» از سوی غربِ کاتولیک بود . مقالۀ حاضر بر آن است تا روند مناسبات غربِ کاتولیک با مغول ها را بر اساس فرضیۀ «شرق علیه شرق» بررسی نماید.

واژگان کلیدی : هجوم مغول ، وحشت اروپای کاتولیک ، دیپلماسی ، عین جالوت ، ممالیک.
 

کلیدواژه‌ها