اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

نویسندگان

چکیده

چکیده
درسالهای ابتدایی دهه20قمری سده 13، رقابتی شدیدبین روحانیان تهران برای کسب ریاست درگرفته بود،که بافوت میرزاحسن اشتیانی شدت بیشتری گرفت وهرکدام ازاین روحانیان(شیخ فضل الله نوری،میرزاابوالقاسم،امام جمعه،سیدعلی اکبرتفرشی،سیدعبدالله بهبهانی،شیخ عبدالنبی و...) می خواستند شخص اول باشند، که این اختلاف وضدیت بین شیخ فضل الله نوری وسیدعبدالله بهبهانی شدت بیشتری داشت؛شیخ فضل الله باروی کارامدن عین الدوله صدراعظم،امورات شرعی وعرفی ومملکتی که قبلا درمحضرسیدعبدالله حل وفصل می شد،به محضراو(شیخ)ارجاع داده شد،بااینکه بهبهانی فعالیتی نمی کردومخالفتی نیز با عین الدوله ابراز نمی­کرد، ولی به اتهام رابطه دوستی قدیمیش باامین السطان موردسوءظن عین الدوله قرارگرفت،وازاین زمان شیخ فضل الله با اینکه دخترش عروس بهبهانی بود، هرچه بیشتردرمقابل هم قرارگرفتند؛سرانجام شیخ فضل لله نوری در13رجب سال1327ه.ق درملاءعام بداراویخته شد؛وسیدعبدالله بهبهانی نیزیک سال بعدیعنی درجمعه8 رجب1328ه.ق(24تیر1289ه.ش) درمنزل خودبه قتل رسید.

واژگان کلیدی:اختلاف، سیدعبدالله بهبهانی،شیخ فضل الله نوری،انقلاب مشروطه، صدارت

کلیدواژه‌ها