رویکردی تحلیلی-تاریخی بر زمینه های ظهور و هژمونی فاشیسم ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول

نویسندگان

چکیده

چکیده
     در پی جویی مجسم ترین نمود عینی توتالیتاریانیسم علاوه بر حکومت های کمونیستی می توان به حکومت های نازیسم و فاشیسم اشاره کرد که با مولفه هایی از قبیل؛ تک حزبی بودن، بکارگیری پلیس مخفی تروریستی و قتل و کشتار مخالفان، سرکوب آزادی های مدنی، ایدئولوژی فراگیر، انحصار رسانه های گروهی و ستایش جنگ و توسعه طلبی نظامی و تقبیح صلح و دوستی، و بسیاری ویژگی هایی که مورد نفرت و سرزنش بشریت می باشد، بعد از جنگ جهانی اول در برخی از کشورهای جهان همانند روسیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن و برخی از دیگر نقاط جهان، ظهور یافتند.
     این مقاله باروش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر پایه چنین نگرشی به بررسی عوامل موثر بر ظهور و هژمونی موسولینی و حزب فاشیست ایتالیا پس از جنگ جهانی اول ، از سه دیدگاه؛ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می پردازد.
در این مقاله پس از مقدمه و مفاهیم به بررسی عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ظهور و سلطه فاشیسم پرداخته می شود.

واژگان کلیدی : فاشیسم، موسولینی،ایتالیا، توتالیتاریانیسم، جنگ جهانی اول

کلیدواژه‌ها