سیری در فرهنگ و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیرشان بر یکدیگر

نویسندگان

چکیده

چکیده
     در این مقاله با عنوان «سیری در فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیر متقابل دو امپراتوری بر یکدیگر» سعی شده توضیحاتی در باره چگونگی تاثیر متقابل و تحقیق در تشابه آثار بجا مانده از این تمدن­ها بررسی به عمل آید.بررسی چگونگی روابط فرهنگی و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیراتی که دو امپراتوری بر هم داشتند.این مقاله توصیفی، تشریحی و تحلیلی است.
     این دو امپراتوری در تعارض­های خود به سرزمین­های یکدیگر بهانه­های مختلفی برای جنگ و درگیری داشتند. بدون شک جنگ­های ایران و روم شرقی(بیزانس) به نحو بارزی مهمترین و عامل تاثیرگذار در انتقال تبادلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و هنری بین دو کشور بوده است. ایران دوره ساسانی در طی این تماس­ها و جنگ­ها آنچه را که برای پیشرفت فرهنگ و تمدن خود لازم داشت از روم شرقی (بیزانس) اقتباس کرد و در مقابل نیز بر فرهنگ آنان تاثیر گذارد.

واژگان کلیدی: ایران ، ساسانی، روم شرقی، تمدن، فرهنگ، هنر

کلیدواژه‌ها