منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان

نویسندگان

چکیده

چکیده
موقعیت استراتژیک گرجستان، آن را از ازمنه­ی دور در منظومه­ی منافع قدرت­های بزرگ نظیر ایران، عثمانی و روس­ها قرار داد و هر یک به فراخور منافع خویش سیاست­هایی در آنجا اعمال نمودند که تنش­ها و منازعاتی بس طولانی بین آنان را به دنبال داشت زیرا تحقق اندیشه­های اقتصادی عثمانی، پیوستگی جغرافیایی بین مناطق مفتوحه در قفقاز و کسب اقتدار مذهبی و سیاسی در شرق با سیطره بر گرجستان میسر می­شد و در این راستا عثمانی با دولت صفویان مدعی دیگر قدرت در گرجستان مواجه گردید که آنان نیز در پی تحقق اهداف تجاری و نظامی خویش بودند. بنابراین هر دو قدرت برای اثبات برتری و
ورزیدند. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است؛ چه عواملی سبب ایجاد تنش و منازعه­ی ایران و عثمانی در گرجستان گردید؟ و آن دو قدرت جهت نفوذ بیشتر در گرجستان چه راهکارهایی در پیش گرفتند؟
واژگان کلیدی : گرجستان، صفویان، عثمانی

کلیدواژه‌ها