بررسی نظام مالیاتی ایران در عصر ایلخانی با تکیه بر گزارش های کتاب نزهه القلوب حمدا... مستوفی قزوینی

نویسندگان

چکیده

چکیده
همانطور که می دانیم حاکمیت و مغول تشکیلات ایلخانان در ایران از ادوار مهم و سرنوشت ساز تاریخ این کشور محسوب می شود.
نظام مالیاتی که در این دوره به کار گرفته می شد از ویژگیهای خاصی برخوردار بود از سویی ریشه در آداب و رسوم کوچرویی داشت که از آن همه مردم ملزم به پرداخت آن بودند. از سوی دیگر با ورود به ایران و ممالک دیگر ، سنت ها و روش های مالیاتی ملل مغلوب در بین آنان مورد پذیرش واقع شده و تا جایی که منافع آنها را تأمین می کرد به کار گرفته می شد.
کتاب نزهه القلوب تألیف حمدا... مستوفی قزوینی اثری است که به طور دقیق و مفصل در رابطه با میزان مالیات ها و چگونگی اخذ آنها مطالبی را بیان نموده است. با توجه به اینکه حمدا... مستوفی خود در مصدر امور قرار داشته و به دفاتر و گزارش های دولتی دسترسی داشته­لذا ­گزارش های وی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است مقاله حاضر تلاش می­کند با تأکید بر مطالب نزهه القلوب به بررسی نظام مالیاتی ایلخانان بپردازد.
واژگان کلیدی : ایران-ایلخانان- نزهه القلوب حمدا...- مستوفی قزوینی، مالیات

کلیدواژه‌ها