مناسبات لژ بیداری ایران با کانونهای قدرت در عصر مشروطیت(مجلس، دولت، دربار)

نویسندگان

چکیده

 
 
چکیده:
به فاصله چند ماه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه نخستین لژ رسمی فراماسونری در تهران با عنوان «لژ بیداری ایران» تأسیس یافت که تابع لژ شرق اعظم / گرانداوریان فرانسه بود. در این لژ بسیاری از رهبران مشروطه و فعالان عرصه سیاست و فرهنگ عضویت داشتند که همین امر بر گسترة وسیعی از مناسبات و تأثیرات آن لژ با کانونهای قدرت در عصر مشروطیت تأثیر مستقیم نهاد. در یک بررسی کلی می‌توان مجلس شورای ملی، دولت و دربار را سه کانون مهم عصر مشروطه به شمار آورد که لژ بیداری ایران پیوندهای گاه دوسویه با آنها برقرار ساخته بود. وچون نهاد مجلس شورای ملی مهمترین و بنیادی‌ترین دست‌آورد انقلاب مشروطه محسوب می‌شد، بیش از دو کانون دیگر مورد توجه دست‌اندارکاران لژ بوده، بیشترین روابط را با آن ایجاد نمود.
واژگان کلیدی : فراماسونری، انقلاب مشروطه، لژ بیداری ایران، مجلس شورای ملی، دولت، دربار

کلیدواژه‌ها