ضرابخانه های ساسانی و فعالیت آنها بعد از سقوط ساسانیان (قرن اول ه ق)

نویسندگان

چکیده

 
چکیده
پس ازپیشروی مسلمانان در مناطق تحت سلطه ساسانیان ،فرمانروایان مسلمان ، به کمک ضرابخانه های باقی مانده از دوره ساسانی، سکه هایى مشابه سکه هاى ساسانى ضرب کردند که به آنها سکه های «عرب-ساسانی» می گویند. این درهم ها تغییرات اندکی نسبت به درهم های ساسانی داشتند و بر روی این سکه ها می توان اسامی خلفای راشدین ، خلفای بنی امیه و یا حکمرانان محلی را دید.ضرابخانه های مختلفی مانند آذربایجان ، ارجان ، اردشیرخوره ، اصطخر ،بصره ، کرمان،یزد، و .... به ضرب این سکه ها می پرداختند.فراوانی این تعداد ضرابخانه ها در سطح کشور و همچنین عهد نامه های صلحی که مسلمانان با مردم شهرهای مختلفی در ازای پرداخت مبلغ قابل توجهی سکه که گهگاه به میلیونها درهم می رسید ، به خوبی روشن می سازد که ضرابخانه های ساسانی با آمدن مسلمانان به ایران همچنان به کار خود ادامه داده ومی توان نتیجه گرفت که بر خلاف ادعاهایی که گفته می شود شهرهای قلمرو ساسانی با حمله مسلمانان رو به ویرانی رفتند ،حداقل در این زمینه چنین ادعایی صحت ندارد
واژگان کلیدی:ضرابخانه،ساسانیان،عرب،ساسانی سکه

کلیدواژه‌ها