بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
در ادوار مختلف تاریخ، منطقه آسیای مرکزی نقش مهمی را به لحاظ فرهنگی و تاریخی ایفا نموده وکوچ اقوام مختلف ازاین ناحیه به نواحی دیگردر روند تاریخ تأثیر بسزایی داشته است. درهزاره های پیش از میلاد مناطق وسیعی از آسیای مرکزی جولانگاه اقوام مختلفی از جمله سکاها بوده است ،قومی کوچرو و نیمه متمدن که به علت کثرت اقوام ساکن،شرایط زندگی صحرایی،رفع نیاز های معیشتی جدید،ناچار به مهاجرت شده اند.منطقه آسیای مرکزی شامل نواحی استپی بود که شرایط آب و هوایی آن زندگی کوچروی را ایجاب می کرد واین امر موجب حفظ نوع زندگی بیابانگردی شده است.این قلمرو محل تلاقی گروههای بیشماری که مدام در حال حرکت و جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند که متضمن اختلاط نژادی در بین اقوام یاد شده گردیده است.نفوذ سکاهانیز در هنراروپای شرقی وغربی آشکار وتصاویری ازاشیای بر جای مانده ، بیانگر نوعی شیفتگی نسبت به جهان حیوانات است ودر هنر بخش اعظمی از اروپا تأثیر فراوان بر جای نهاده است.

واژگان کلیدی : سکاها ،هنر،نژاد،کوچرو

کلیدواژه‌ها