مشروطه خواهی یک شاعر اجتماعی ،محمد تقی بهار

نویسندگان

چکیده

چکیده
مشروطیت از مهم ترین وقایعی است که در تاریخ کهن ایران رخ داده ، میل به آزادی، عدالت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بهره جویی از قانون و مجلس و زندگانی بر اساس آن، از جمله دلایل رویکرد ایرانیان به این جنبش سرنوشت ساز بوده است. این دگرگونی در سایه ی مجاهدتی بزرگ محقق شد و بر تمام ارکان جامعه از جمله شعر و ادبیات تأثیر گذاشت. شاعران نیز از طریق روزنامه ها و محافل عمومی و سیاسی با مردم روبرو شدند و آثارشان را برای ترغیب و تشجیع توده ی بیدار شده سرودند. ملک الشعرای بهار به عنوان سیاستمدار، محقق و شاعری برجسته از ثمرات درخت مشروطه خواهی ایرانیان محسوب می شود که قلم و سخنش را در مسیر مبارزه همچون سلاحی مؤثر به کار گرفته است. او در هر زمانی نسبت به اتفاقات اجتماعی حساسیت نشان داده و از نبوغش برای بیداری مردم و حاکمان بهره برده است ؛ از وقایع اجتماعی و سیاسی تأثیر پذیرفته و به عنوان یک شاعر مبارز، روشنفکر و مردمی به هدایت جامعه در مسیر آزادی و پیشرفت تأکید کرده است. در مقاله ی حاضر ضمن گذری بر زندگی و آثار این شاعر مبارز با بهره جویی از روش کتابخانه ای جایگاه مؤثر او را در جنبش مشروطه خواهی ایرانیان به نظاره می نشینیم.

واژگان کلیدی : مشروطیت، ملک الشعرای بهار، آزادی خواهی، روزنامه نگاری، مبارزه ی سیاسی

کلیدواژه‌ها