"ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش)

نویسندگان

چکیده

چکیده
در سال های نخست قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی، با شکست ایران در جنگ با روسیه و ورود ناخواسته ایران به چرخه نظام سرمایه داری غرب، اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی، تجارت و صنایع دستی دچار بحران اساسی شد. با برقراری نظام مشروطه، طرح نوسازی اقتصادی در دستور کار مشروطه خواهان قرار گرفت، لیکن بحران های سیاسی– اجتماعی عصر مشروطه و اشغال ایران در سال های جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی در ساختار اقتصادی ایران شد. پس از کودتای ۱٢٩٩ ه.ش لزوم نوسازی اقتصادی و نقش پول در نوسازی کشور مورد توجه روشنفکران تجدد خواه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاداتی در مطبوعات دوره مورد نظر در زمینه رونق کشاورزی، بهبود تجارت، ارتقا صنعت و واگذاری امتیاز به سرمایه گذاران خارجی مطرح گردید. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی و بازخوانی برخی از پیشنهادات مندرج در مطبوعات سال های 1300 تا 1304ه.ش در خصوص لزوم نوسازی ارکان اقتصاد ایران پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مطبوعات، اقتصاد، کشاورزی، تجارت، صنعت، معادن، نفت

کلیدواژه‌ها