بررسی حمله تیمور به هند و نقش آن در گسترش اسلام

نویسندگان

چکیده

چکیده :
 امیر تیمور گورکانی موسّس سلسله تیموریان از سال 771ق  تا 807 ق در بیشتر ممالک آسیا با کمال قدرت و عظمت پادشاهی کرد. وی که پسر امیر ترغای بود و در ترکستان و در میان طایفه برلاس پرورش یافت. در جوانی حکومت شهرکش به او واگذار شد و پس از ازدواج با دختر خان کاشغر، گورگان؛ یعنی داماد نامیده شد. تیمورکه پس از فتح های گسترده به فکر فتح هند افتاد بود، درنهایت سال 801 ق به آنجا حمله کرد. در مقاله ی  حاضر در ابتدا به بررسی حمله ی  تیمور به هند، وضعیت داخلی این کشور، علل لشکرکشی های فاتح بزرگ ، شرح بعضی از جنگ های مهم او، فتح دهلی، شیوه برخورد با مردم هند، نتایج اقتصادی  و اقدامات امیر تیمور در امر گسترش اسلام پرداخته است . در قسمت بعدی هم مقاله اشاره ای مختصر به    نحوه ی  ورود اسلام به هند و راه های گسترش اسلام در این کشوردارد. در نهایت با تاکید بر مطالب یاد شده در صدد است تا به این پرسش پاسخ گوید: آیا امیر تیمور نقشی موثر در گسترش اسلام در هند داشته یا خیر؟

واژگان کلیدی : امیر تیمور- هند- دهلی- گسترش اسلام- مسلمان- هندوها

کلیدواژه‌ها