خاندان های متنفذ کرمان و منازعات شیخی و بالاسری

نویسندگان

چکیده

چکیده:
 
       تحولات دیر پای در بافت اجتماعی ایالت کرمان ، در ایام پیش از مشروطه ، منجر به شکل گیری مناسبات خاندانی گسترده ای گردید . در این بین شکل گیری و توسعه قلمرو قدرت دو خاندان ابراهیمی (منصوب به ابراهیم خان ظهیرالدوله) و خاندان وکیلی (وابسته به محمداسماعیل خان نوری وکیل الملک اول) به همراه رقابت و تلاش بر سر پایگاه های اجتماعی - اقتصادی قدرت ، نهایتاً دستگاه حکومتی را نیز به عرصه این رقابت کشانید ، به نحوی که برخی حکام نیز از این آشفتگی بهره برداری های سیاسی خاص خود را به عمل آوردند . به طور خاص ، در ایام حکمرانی عباسقلی خان (وکیل الملک ثانی) ، در نتیجه ی پاره ای دسته بندی های سیاسی خاندانی ، مردم به بهانه وضع بد معیشتی شورش هایی علیه جناح خاندانی حاکم به راه انداخته شد . همچنین پاره ای از منازعات فرقه ای میان شیخیه و متشرعه ی کرمان را نیز باید در چهارچوب مناسبات و دسته بندی های خاندانی کرمانیان توضیح داد. به طور مثال ، بروز اختلافات فرقه ای که در زمان حکمرانی رکن الدوله میان شیخیه و متشرعه رخ داد ریشه در منازعات سیاسی خاندان های حاکم داشت . 
 
واژگان کلیدی : بالاسری ، خاندان ابراهیمی ، خاندان وکیلی ، شیخی ، قاجار ، کرمان ، متشرعه ، مشروطه

کلیدواژه‌ها