زندگی علمی وجایگاه آخوند خراسانی در زعامت حوزه علمیه نجف

نویسندگان

چکیده

 
 
چکیده :

 
        معرفی رجال دین،‌ علم و سوابق درخشان علمای شیعه باعث می‌شود مردم بدانند روحانیت چه آثار و برکاتی در اعصار گذشته داشته‌اند و نوعی تبلیغ برای مذهب شیعه است. علمایی همچون مرحوم آخوند خراسانی افتخاری برای تشیع محسوب می‌شوند.مرحوم آخوند خراسانی در عصر اخیر از مشاهیر بزرگ بودند و شاگردان بزرگی تربیت کردند.در درس مرحوم آخوند خراسانی ، مجتهدین و رجال برجسته‌ای حضورداشته اند . که این ها نشان از عظمت این شخصیت دارد..شاگردان آخوند خراسانی نیز باید به صورت عمیق و مفصل معرفی شوند، مرحوم آخوند خراسانی اخلاق بسیار بزرگوارانه و بانشاطی داشتند و حتی برای مخالفین خود احترام قائل بودند.نوشتار حاضر برآنست تا با تمرکز بر زندگی یکی از این علما، یعنی آخوند خراسانی، تحرکات علمی و عملی مختلفی را که در آن صورت گرفته است، به نظاره بنشیند.برآنیم تا از برخی از برهه های تاریخی این عالم بزرگوار در کنار برخی از صفات برجسته اخلاقی مورد بازخوانی قرار دهیم.در ابتدا، به سفر ایشان به تهران و نجف اشاره خواهد شد و در ادامه به حیات علمی ایشان در قالب ذکر شاگردان، احترام به استاد، احاطه علمی ایشان پرداخته خواهد شد.
 
زهد اخلاقی از صفات برجسته آخوند خراسانی است که در دو دوره طلبگی و مرجعیت مورد بازبینی قرار گرفته است و در این رابطه به تواضع ایشان با شاگردان و مخالفان خود نیز اشاره شده است.
 
این پژوهش از نوع توصیفی می باشد که پژوهشگر از کتب، مقالات، نشریات و اسناد مختلف به جمع آوری اطلاعات پرداخته است.


واژگان کلیدی :محمدکاظم خراسانی؛ مرجعیت عامه؛ کفایه الاصول ،حوزه علمیه.

کلیدواژه‌ها