تاثیر صنایع مسلمین بر غرب در طول جنگهای صلیبی

نویسندگان

چکیده

چکیده:


تقابل دو تمدن اسلام و مسیحیت در طول قرن های (11-13 م)که در نتیجه به پیروزی مسلمین ختم گردید، بر خلاف ظاهر آن ، جنگهائی دویست ساله نبودند بلکه تبادلی بود در تمامی زمینه ها که تاثیرات آن، نه تنها در طول جنگ آغاز شده بود بلکه قرن ها پس از آن ادامه یافت با این تفاوت که بعد نظامی به بعد فرهنگی تغییر یافت. وقایع مربوط به این جنگ ها و سپس تاثیراتی که در نتیجه ی آن برای طرفین حاصل گردید، موضوعی است که تمامی مورخین اعم از مسلمین و مسیحیان بر آن اذعان دارند و در مورد چگونگی این انتقال و اقتباس قلم فرسائی کرده اند. اگر چه در برخی موارد تاثیر پذیری آنان دو طرفه بود ولی میراثی که غرب به همراه خود برد، چه بسا بیشتر و چشمگیر تر از آن چیزی بود که مسلمانان از اروپا اقتباس کردند. اگر از پیامد های فرهنگی که شامل علوم نظری می شد و نفوذ آن به مراتب کم تر از دیگر شاخه های علوم بود، بگذریم باید گفت که اروپائیان بیشتر بر جنبه هائی تاکید داشتند که شامل صنعت، اقتصاد و فنون نظامی آنان می شد.با استفاده از روش های توصیفی، تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به نگارش این مقاله پرداخته شده است.


 واژگان کلیدی: صنعت، صلیبیان، مسلمانان، اقتباس.

کلیدواژه‌ها