بررسی نقش زنان تورانی درجنگهای ایران وتوران

نویسندگان

چکیده

چکیده:

   تورانیان همسایگان شرقی ایرانیان بودند،در بیشتر روابط بین ایران و توران این دو کشور در حال جنگ بسر می بردند .در این جنگ ها نقش زنان تورانی نیز مشاهده می شود زنانی که در شاهنامه فردوسی و همچنین متون پهلوی از آنان نام برده شده است،در برخی از نوشته ها ستایش شده و یا با عنوان جادوگر یاد شده اند.بخشی از شرح داستانهای تورانیان مربوط به زنان است.گاهی این زنان در کنار پهلوانان تورانی به نبرد پرداخته اند و گاهی نیز در برابر شاهشان به سود ایرانیان ایستادگی کرده اند.در بخشی از شاهنامه که مربوط به جنگ های ایران و توران است تنها نام سه تن از زنان ایرانی آمده است و مابقی نام زنان غیر ایرانی است که بخش زیادی از آن مربوط به تورانیان است ،فردوسی شرح شجاعت و شهامت آنان را به زیبایی در شاهنامه به وصف کشیده است.داستانهای زیبایی از زنان تورانی که آغاز گر روابط عاشقانه با دلاوران ایرانی هستند. زنان تورانی دارای موقعیت های اجتماعی بودند که ایرانیان این موقعیت را دارا نبودند.آنها می توانستند با پهلوانان ایرانی ازدواج کنند اما زنان ایرانی دارای چنین امتیازی نبودند.

واژگان کلیدی: زنان،تورانیان،اوستا،شاهنامه،حماسه.

کلیدواژه‌ها