بازجستن ضراب‌خانه‌های ایالت پارس در دوره ساسانیان بر اساس زبان نبشته های سکه های ساسانی

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مهمترین ضراب خانه ها ی ساسانی در ایالت پارس قرار داشتند.این ضراب خانه ها به ضرب سکه های نقره با عیار ثابت و به مقدار زیاد ضرب می کردند.به نظر می رسد که معادن طلا و نقره در ایالت پارس بسیار کم بوده است.بین کمی معادن نقره استان و فراوانی سکه ضرب شده در اواخر دوره ساسانی تناقضی وجود دارد.فراوانی و پراکندگی سکه های ضرب شده در ضراب خانه های اصلی این ایالت را به مرکزی مهم مالی تبدیل کرده بود. موقعیت جغرافیایی آن در پس کرانه های خلیج فارس ،آن جا را به مکان مهمی برای حمل و نقل و تجارت زمینی و دریایی تبدیل کرده بود.به نظر می رسد که بین تجارت در خلیج فارس با ضرب سکه در اواخر دوره ساسانی ارتباط مستقیمئ وجود داشته است.تعدای از سکه هایی که در ضراب خانه های اصلی فارس ضرب می شده دربنادر جنوب غربی چین و هند که ساسانیان در آن بنادر یا مکان ها سرمایه گذاری کرده بودند  پیدا شده است.در این پژوهش بر آنیم که بین فراوانی سکه های ضراب خانه ایالت پارس و تجارت در منطقه خلیج فارس بر اساس سکه های یافت شده در مناطق دوردست ارتباط بیابیم .افزون بر آن علاوه بر معرفی ضرابخانه ایالت پارس به معرفی ضراب خانه ای بپردازیم که تا کنون به عنوان ضراب خانه ناشناس معروف بوده است که با توجه به شواهد موجود احتمال داده می شود که در نواحی جنوب غربی ایالت پارس اشاره به شهر برازگان یا برازجان امروزی است تا اشاره به ایالت اورزگان در افغانستان امروزی.

واژگان کلیدی: ساسانیان، پارس، برازگان، ضراب خانه، خط پهلوی،اورزگان.

کلیدواژه‌ها