معنادهی و جایگاه اخلاق و دین از دیدگاه موسولینی و حزب فاشیست در ایتالیا

نویسندگان

چکیده

چکیده:

       در هر جامعه و حکومتی اخلاق و مذهب از مهمترین پایه های آن به شمار می روند. که در مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم و رهبران سیاسی، از سهم بالایی برخوردارند. بیشتر در شرایط بحرانی و زمانی که دولت ها درگیر مناقشات و مخاصمات داخلی و خارجی می شوند، یکی از بهترین گزینه ها برای بسیج عمومی بویژه در جوامع توده ای و از هم گسیخته، توسل به همین مولفه هایی از قبیل دین، تاریخ و اخلاق و... است. لذا معنادهی آن توسط رهبران جامعه بگونه ای که قابلیت برتافتن شرایط موجود و برآوردن اهداف شان را داشته باشد، نیز از دیگر دسیسه ها می باشد. که می توان به جامعه ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول و قدرت یابی حکومت فاشیسم توسط موسولینی در آن را یکی از مهمترین نمودهای آن به شمار آورد.  
اماعلیرقمپژوهشهایمختلفیکهپیرامونتاریخ و علل و عوامل موثر بر شکل گیری فاشیسمصورتگرفتهاست،دراینمقالهسوالاصلیدرباره تبیین معنادهی و جایگاهدین و اخلاق از منظر موسولینی و حزب فاشیست می باشد. و در فرضیه مطرح شده معتقدیم: موسولینی با توجه با استبداد و خودرأیی که از خود نشان می داد، وباتقبیح مولفه هایی از قبیل: فردیت، عقلانیت و صلح وآزادی به تبلیغ وتقدیرازجنگ می پردازد و  تلاشمیکنداصول دین واخلاقرانیزدرتقدسپیشواوتبعیتبیچونوچرایهمهگروههاوآحادجامعهاز دولت تمامیت خواه خویش،معنادهیکند. که همین امر موجبات درگیری و اختلافات بسیاری را میان موسولینی و پاپ بوجود می آورد.

واژگان کلیدی : موسولینی،فاشیسم،پاپ، مذهب،اخلاق

کلیدواژه‌ها