مبانی نظری تمدن مدرن غرب

نویسندگان

چکیده

چکیده:

در نگاهی عمیق به فرایند نظری تمدن مدرن غرب بی شک اروپای غربی سهم عظیمی را به خود اختصاص میدهد،این سیر تکامل دارای اساس و پایه های تمدنی عمیقی است،که ریشه ی تاریخی آن را بایددر تمدن کهن یونان و روم باستان جستجوکرد،چراکه با گذارمنطقی وسلسله وار از روزگارکهن یونان و فلسفه ناب آن دوران به رنسانس وعصرروشنگری وانقلاب صنعتی انگلیس وانقلاب سیاسی فرانسه رسید.این سیر تکاملی غرب باعث رشدمبانی سیاسی و در نهایت دمکراسی امروزی منجر شد.بی تردیداین تغییرات فقط مختص تمدن مدرن غربی است.
واژگان کلیدی : تمدن غربی-اروپای غربی-دمکراسی-انقلاب صنعتی
 
 

کلیدواژه‌ها