تأثیر نظام ارباب و رعیتی بر ساختار تصمیم گیری های سیاست خارجی و منافع ملی ایران (تأکید بر دوره قاجار تا انقلاب اسلامی)

نویسنده

چکیده

چکیده:
ویژگی های رفتاری ناشی از فرهنگ ارباب و رعیتی آنچنان در جامعه ایرانی ریشه نموده است که نه تنها کوچکترین نهاد  جامعه بشری یعنی خانواده را تحت تاثیر خود قرارداده است بلکه بخش اعظمی از ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی را به میزان قابل توجهی تحت الشعاع خود قرار داده است ؛ و بدون شک سیاست خارجی ایران و تصمیم گیری های ناشی از آن در طی دوران معاصر از این تاثیر پذیری مستثنی نبوده است ؛ تا جائی که یکی از دلایل غیر عقلائی بودن تصمیم گیری های سیاست خارجی دولت های موجود در دوران معاصر را می توان در این چارچوب دانست .

واژگان کلیدی : سیاست خارجی ؛ فرهنگ و فرهنگ سیاسی ؛ نظام ارباب و رعیتی؛ منافع ملی ؛ استبداد ؛ شیوه تولید آسیائی

کلیدواژه‌ها