نقش عناصر ایرانی در بنای تاج محل

نویسنده

چکیده

چکیده:

تاج محل بنای یادبودی که برای ممتاز محل همسر شاه جهان ساخته شد، از نمونه­های بسیار زیبای معماری اسلامی در شبه قاره هند به شمار می­آید. شاهان گورکانی موفق به ایجاد سبک تلفیقی به نام سبک مغولی شدند که از ظرایف هنر ایرانی، آسیای میانه و آناتولی بهره می­بُرد. طرح اصلی بنا از قبر تیمور لنگ در سمرقند گرفته شده و الحاقاتی با معماری سنتی ایرانی به بنا اضافه شده است. برای بنای این اثر هنری هزاران هنرمند و صنعتگر از اقصی نقاط جهان استخدام و به کار گمارده شدند. در منابع تاریخی نام شخصیت­هایی ایرانی که نقش اساسی در بنای تاج محل ایفا کردند از جمله استاد عیسی شیرازی نقشه نویس (طراح)، امانت خان شیرازی توقیع نویس (خطاط) و محمد حنیف قندهاری دیده می­شود. هنر ایرانی یکی از مؤثرترین عناصر هنر اسلامی است و تاج محل از نمونه­های بارزی است که حکایت از حضور هنر ایرانی می کند.

واژگان کلیدی: تاج محل، معماری ایرانی، معماری اسلامی، میراث فرهنگ ایرانی، گورکانیان هند.

کلیدواژه‌ها