تحلیلی بر دلایل لشکر کشی نادر شاه به هند

نویسندگان

چکیده

چکیده:

لشکر کشی نادر به هند زمانی اتفاق افتاد که در داخل ایران نادر‌شاه همانند یک ناجی، یکپارچگی و غـرور و سر‌بلندی را به ایرانیان بازگردانده بود. هر چند تصرف قدرت مطلقه همیشه برای حاملان آن با عوارض و اجحافاتی همراه است و نادر نیز از این عوارض بری نبود، اما روی هم رفته تا این مقطع اقدامات نادر ستایش همگان را در پی داشته است.
در نقطه مقابل، حکومت گورکانیان هند چون مریضی در حال احتضار بود که به نظر می‌رسد افتادنش به تلنگر نادر بند بوده است. نادر را چه نیازی به این لشکرکشی بود؟
قانون طبیعت قدرت و سقوط حکومت‌های فاسد بدست شایستگان و قاطعان، تعقیب و تنبیه افغانهای فراری، جبران فقر و فاقه‌ی کشور، خیانت امرائ هند، مشغول و آماده نگه‌داشتن سپاهیان، رساندن مرزهای ایران به سرحدات طبیعی و تاریخی، دفاع نادر از یک پادشاه مسلمان در برابر شورش اقوام کافر، استعداد جهانگیری نادر و ... را از دلایل حملـه نادر به هنـدوستـان دانسته‌انـد. این پژوهش به روش توصیفیـ تحلیلی تلاش می‌کند جواب‌های مورد نظر را بررسی و استعداد جهانگشایی نادر را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

واژگان کلیدی:نادرشاه، وحدت ملی، لشکرکشی به هندوستان، محمدشاه، افغانها

کلیدواژه‌ها