نقش امیرعلیشیر نوایی در سیاست های اعمال شده سلطان حسین بایقرا

نویسندگان

چکیده

چکیده:

امیرعلیشیر‌نوایی از جمله بازیگران پرکنش صحنه سیاست در واپسین دهه­های حکومت تیموریان به شمار می­آید. از این روی، در این مقاله با بهره‌جستن از روش تحقیق تاریخی تلاش شده است درک گردد نقش او در سیاست­­های اعمال­شده از سوی پادشاه وقت، سلطان‌حسین‌بایقرا، چه اندازه بوده و چه تأثیری بر چند و چون کنش­ها و واکنش­های سیاسی رخ داده در آن عهد نهاده است. آنچه هویدا می­نماید، بررسی مجموعه داده­های تاریخی و آگاهی­های موجود نشان داد که نوایی نه تنها در تصمیم­­­گیری­های سیاسی سلطان تأثیرگذار بود، بلکه در ترکیب و آرایش نیروهای سیاسی و فراز و فرود موقعیت آنان هم حضوری مؤثر ­داشت. افزون بر این، برای وی در فرونشاندن و یا برکشیدن آتش نبردهای داخلی این روزگار نیز سهم به­سزایی درنظر باید گرفت.

واژگان کلیدی: امیر علیشیر‌نوایی، سلطان‌حسین بایقرا، جنگ­های داخلی، نیروهای سیاسی، سیاستهای حکومتی

کلیدواژه‌ها