بررسی دقیق مدفن حسین بن موسی الکاظم (ع)

نویسندگان

چکیده

چکیده:

حسین‌بن‌موسی(ع)، فرزند بلافصل امام موسی­کاظم(ع) است. وی به قصد دیدار امام علی‌بن‌موسی­الرضا(ع) در حدود سال­های (201ـ203هـ.ق) همراه با سایر برادرانش از مدینه عازم خراسان شد. متأسفانه در منابع، اطلاعات دقیقی راجع به زندگانی آن حضرت، سن او هنگام تولد و شهادت، چگونگی شهادت و نیز محل دقیق شهادت و مدفن این امام‌زاده ثبت نشده است.   
از موضوعات مهمی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، بحث درباره سن این امام­زاده هنگام شهادت و علل اختلاف در تعدد مزارها و مرقدهای منسوب به آن بزرگوار است.
هدف نگارنده در این مقاله، بیان نسب، شخصیت و فضایل، محل شهادت و مدفن آن بزرگوار است که در منابع تاریخی به صورت متفاوت ارائه شده است. 

واژگان کلیدی:امام­زاده حسین‌بن‌موسی الکاظم(ع)، سن شهادت، محل مدفن، طبس، شیراز.

کلیدواژه‌ها