دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش

نویسندگان

چکیده

چکیده

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی­توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه­ های اخیر که پیشرفت­های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. همانطور که می دانیم حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل­گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است. حال چطور ممکن است ملتی مانند ایران، تمدن چند هزار ساله داشته باشد و یکی از الزامات ایجاد تمدن، یعنی سیستم حسابداری متناسب با هر مرحله از تمدن را نداشته باشد؟ در این مقاله سعی شده است تا شواهدی دال بر استفاده از روش­های اعجاب انگیز حسابداری و حسابرسی در عصر دوره هخامنشیان بیابیم. زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است. حکومت­های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی ،اجتماعی و اقتصادی سیستم­های پیچیده­ی دولتی را به وجود می‌آوردند که دهها کارمند، کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده­اند. استفاده از روش­های منظم جهت پرداخت حقوق، انجام فعالیت­های عمرانی، دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه­ی فعالیت­ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش­هایی ارائه می­شده که در این مقاله سعی بر بررسی این موارد شده است.  

واژگان کلیدی: تاریخ، حسابداری ، هخامنشیان، مالیات ، حسابرسی

کلیدواژه‌ها