خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی

نویسندگان

چکیده

چکیده

"ن والقلم و ما یسطرون"آغازی بود برای پیدایش خطوط اسلامی چرا که ارزش والای خوشنویسی را به مسلمانان نمایاند، آنچه امروزه آنرا خطوط دوره اسلامی می نامیم پیوستگی عمیقی با نگارش و زبان عربی و پهلوی دارد، بالاخص نگارش کوفی که الفبای آن از الفبای پهلوی نشأت گرفته است.تا اوایل قرن هشتم هجری خطوط متداول در ممالک اسلامی معروف به اقلام شش گانه بود.در رابطه با هر خط با ویژگیهائی روبرو میشویم که به دو دسته اصلی(جلی وخفی-سواد و بیاض-سطح و دور)و فرعی (نگارش خاص حروف)تقسیم بندی میشوند.در این پژوهش اشکال خطوط ستّه و علت نامگذاری این خطوط و معرفی پاره ای از خطوط فرعی مورد بررسی قرار میگیرد.

واژگان کلیدی :خطوط ستّه، زبان عربی، دوره اسلامی، خط شناسی

کلیدواژه‌ها