دولت موقت از شورای انقلاب (22 دی 1357)تا پیروزی انقلاب (22بهمن 1357)

نویسندگان

چکیده

چکیده


هدف مقاله آشنایی بامواضع،عملکردواقدامات دولت موقت مهندس بازرگان از تشکیل شورای انقلاب تاپیروزی و پایایی انقلاباسلامی ایران می باشد که علاوه برتحقیقات میدانی وکتابخانه ای،ازروش استنباطی وتحلیلی نیز استفاده شده و بامروری بر اسنادموجودمکتوب وشنیداری دیدگاه مناسب به موضوع تبیین گردیده است.بااوج گیری انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)در نوفل لوشالتو*و با مشورت معتمدان روحانی غیر روحانی به تصمیم گیری پرداخت و با درخواست شهیدمرتضی مطهری در 22دی 1357شورای انقلاب را با سرپرستی خود ایشان تشکیل داد.این شورا موظف بود مقدمات دولت انتقالی را فراهم سازد.لذا پس از ورود امام (ره) به وطن(12بهمن- سال1357)بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام (ره)مهندس بازرگان را با شرایط به دور از وابستگی حزبی و گروهی به ریاست دولت موقت*در تاریخ 15بهمن 1357منصوب کرد و موظف بود پس از انجام تعهدات خود کار را به ریس جمهور واگذار نماید، این پیش بینی نشان می داد که حضرت امام (ره)تمایلی به وارد کردن جریان فکری و سیاسی نهضت آزادی به داخل انقلاب اسلامی و نظام جدید اسلامی ندارد، لذا در این طیف نمی توان حزب یا تشکل خاصی را در شکل گیری انقلاب اسلامی موثر دانست بلکه پیروزی انقلاب در 22بهمن ماه 1357را، می توان حاصل حرکت توفنده مردم به رهبری امام (ره) دانست.

واژگان کلیدی:نهضت آزادی-مهندس بازرگان-شورای انقلاب-دولت موقت-حضرت امام خمینی(ره).

 

کلیدواژه‌ها