مواضع سیاسی نهضت آزادی در ارتباط با سال های آخر سلطنت پهلوی(1357- 1356ﻫ.ش)

نویسندگان

چکیده

چکیده

پس ازشکست نهضت ملی ایران،مهندس بازرگان به همراهی همفکران خود،در 25 اردیبهشت 1340 پس ازکسب اجازه ازدکترمصدق با شعار«مامسلمانیم -ایرانی -مصدقی -تابع قانون اساسی»تأسیس نهضت آزادی ایران رااعلام میدارند.دیری نپاییدکه رهبران نهضت آزادی درسال 1341 دستگیرشدندوماشاهدرکودوسکون نهضت درفواصل سالهای (1344 تا 1356) هستیم که بااو ج گیری انقلاب اسلامی در سالهای  1356- 1357 مهندس بازرگان به همراهی برخی ازاعضای نهضت"جمعیت دفاع ازآزادی وحقوق بشر"راتشکیل ودرچهارچوب قانون اساسی وهمکاری مجامع بین الملل به ترویج شعارشاه سلطنت بکند نه حکومت-انتخابات باید آزاد باشد، یکسری فعالیتهای سیاسی نوین راکه اهم آن،ملاقات مهندس بازرگان با امام خمینی(ره) درپاریس به نیل متقاعدکردن امام به سیاستی گام به گام واینکه شاه رادرصورتی بپذیردکه سلطنت بکندنه حکومت را، آغاز کرد.این درحالی است که امام ملت وخودمردم ایران،درپی نفی رژیم شاهنشاهی وهرگونه ایدئولوژی دیگروخواهان اسلام بودند.

واژگان کلیدی : نهضت آزادی -مهندس بازرگان- حزب سیاسی -نهضت اسلامی-حضرت امام خمینی(ره)

کلیدواژه‌ها