جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه‌ی ایلی مغولان ( در قرون 7 ـ 6 هـ . ق/ 13ـ12م )

نویسنده

چکیده

چکیده

یکی از نکات بسیار مهّم در بررسی جامعه‌ی ایلی مغولان در قرون (7ـ 6 هـ .ق/13ـ12م) جایگاه و اهمیّت زنان در مناسبات سیاسی و اجتماعی این جامعه است. زیرا با بررسی جایگاه و موقعیّت زن در جامعه‌ی ایلی مغولان، می‌توان در ترسیم سیمای حیات انسانی و اجتماعی این جامعه موفق­تر بود. از همین روی در این جستار کوشش شده است تا بامطالعه‌ی مهم‌ترین منابع تاریخی موجود، ضمن بررسی جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه‌ی ایلی مغول، میزان اهمیّت زن نزد مغولان و همچنین دلایل آن نیز پی­جویی شود.

واژگان کلیدی :مغولان، جامعه­ی ایلی و قبیله­ای، خاتون­ها، چنگیز خان.

کلیدواژه‌ها