بررسی عوامل تاریخی مؤثر در تأسیس مدارس ارامنه در کشور ایران

نویسنده

چکیده

چکیده

تاسیس و اداره مدارس ارمنی از ابتدای اسکان ارمنیان تاکنون با جدیت و پشتکار ویژه ای از سوی مسئولین مذهبی ارامنه و روشنفکران و متمولین ارمنی همراه بوده است. ولی در پروسه زمان از آنجا که ارمنیان ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی محسوب می شده اند، مراکز آموزش و مدارس ارامنه نیز تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و شهرهای مناطق گوناگون قرار می گرفت و با رشد و افول متناوبی همراه بوده است. اینکه چه عواملی در تاسیس و اداره بهینه مدارس ارمنی در ایران کنش داشته اند در این مقاله سعی شده است تا با بررسی تاریخی عوامل و انگیزه های تأسیس مدارس ارامنه و ترکیب و سازماندهی آموزشی مفاد آموزشی این مدارس عوامل انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موثر در ایجاد این مراکز آموزشی با یک دید علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مورد جمع بندی قرار بگیرند.

واژگان کلیدی : مدارس ارامنه، کشور ایران، تاریخ ارامنه ایران

کلیدواژه‌ها