پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران

نویسندگان

چکیده

چکیده


به نظر می رسد بررسی سیر تاریخی اسلام از زوایای مختلف فرهنگی، سیاسی و نظامی به دلیل تأسیس دولت های مختلف در قرن های سوم و چهارم و پنجم، الگوی کارآمد و مناسبی برای جوامع امروزی و یاری گر آنان در مسیر پیشرفت و سازندگی است. سرزمین تحت سیطرۀ عباسیان دچار تجزیه‎ای سخت شده و با ایجاد منصب أمیر الأمرا، خلافت عباسیان در نهایت انحطاط قرار دارد. حکومت های مستقل در گسترش قلمرو خود با یکدیگر در رقابت و نزاع بودند و نتوانستند امپراتوری ارزشمندی را بوجود آورند. یکی از این حکومت ها، امارت خاندان حمدانی بود که در چنین عصری راه صعود پیمود و نام این خاندان در شاخۀ حلب با بروز شایستگی های فراوانی مصادف و همراه است. فرمانروای ایشان، سیف الدوله با تشویق و تکریم دانشمندان و فرهیختگان و با ایجاد بستر مناسب، موقعیت خاصی برای حضور و جذب نخبگان علمی و ادبی و فرهنگی فراهم آورد که نتیجۀ آن جهش عظیم فرهنگی و علمی بود و گروههای مختلفی توانستند آثار فراوانی در خدمت سیف الدوله به جامعۀ بشری تقدیم کنند. این مقاله ضمن بررسی نسب و مذهب این خاندان به چگونگی سیر قدرت‌ یابی و شایستگی های نظامی این خاندان و اوضاع اجتماعی آن دوران به اختصار و شایستگی‌ های فرهنگی دولت سیف‌الدوله اشاراتی خواهد داشت.

واژگان کلیدی :عباسیان، سیف الدوله، ناصرالدوله، حلب

کلیدواژه‌ها