نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332

نویسندگان

چکیده

چکیده

نام خانواده رشیدیان درسه مقطع تاریخ معاصرایران برجسته است،آخرین سال­های پرآشوب سلطنت احمدشاه قاجار که با کودتای 1299ش. به صعود رضاخان به قدرت و سرانجام تاسیس سلطنت پهلوی انجامید. سال­های پس از شهریور 1320ه.ق. که اینتلیجنس سرویس به تجدید سازمان شبکه جاسوسی و تبلیغی و توطئه­گر خود در ایران دست زد .نقش .برادران رشیدیان زمان محمد رضا شاه پررنگ تر شد ؛آنها با شرکت مستقیمی که در کودتا 28 مرداد32 و سرنگونی دولت مصدق داشتند، همچنینهمکاری هایی که با انگلیس و امریکا برای رسیدن به اهدافشان در ایران ایفا کردند در این دوره تاریخی حائز اهمیت هستند.این برادران رشیدی در دوران 25 ساله پس از کودتا نقش مهمی در حکومت پهلوی داشتند.

واژگان کلیدی: کودتا؛ برادران رشیدی؛ مصدق؛ امریکا، انگلیس

کلیدواژه‌ها