دلایل عدم انتساب قطعی مؤلف کشف الاسرار

نویسندگان

چکیده

چکیده
 
   کشف الاسرار (تالیف 520 هـ) یکی از تفاسیر فارسی قرآن کریم است. این اثر در 6200 صفحه و 10 جلد است که حدود 4000حدیث در آن نقل شده است. شناخت این اثر و مولف آن، گام بزرگی است در شناخت قرآن کریم. با شناخت نثر این کتاب به شناخت نثر خواجه عبدالله انصاری توفیق می یابیم زیرا اولین کسی است که در کلامش سجع دیده شده و نثر او یادآور شعر ایران پیش از اسلام است. مولف معتقد است با تالیف کشف الاسرار می خواهد فهم راز کلام خدا را بر دل مومنان بگشاید. با اینکه سنی است از بزرگان شیع با احترام خاصی نام می برد که در اثبات حقانیت شیعه تاثیر به سزایی دارد. سوال این است چه دلایلی موجب شده در انتساب این اثر به مولفش، دچار شک و تردید شوند؟ که در این مقاله دلایل ذکر شده بدین قرارند: مشخص نبودن شرح حال مولف، ذکر نام انصاری در مقدمه کتاب توسط مولف، عدم انتساب قطعی آثار دیگر مولف به او، پراکنده گویی او در حین نگارش کتاب، اختلاف منابع در معرفی نویسنده.

واژگان کلیدی: کشف الاسرار. عبدالله انصاری. ابوالفضل میبدی. تفسیر قرآن.