واکاوی ماهیّت قیام محمّد نفس زکیه

نویسندگان

چکیده

چکیده


محمد نفس زکیه از نوادگان امام حسن (ع) است که در زمان امام جعفر صادق(ع) علیه حکومت عباسی قیام کرد. قیام وی در سال های آغازین خلافت عباسی چالشی جدی برای عباسیان پدید آورد و ماهیت ضدعلوی عباسیان را آشکارتر نمود. عده­ای قیام وی را مورد تأیید امام صادق(ع) شمرده و گروهی دیگر، آن را حرکت سیاسی نابجا می­دانند. نگارندگان در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو دیدگاه متفاوت پرداخته­اند.
یافته­های تحقیق حاکی از موافقت کلی امام صادق با حرکت نفس زکیه است که در مقابل حکومت ظلم صورت گرفته است. اخبار مخالفت امام با این حرکت در کتاب مقاتل الطابیین نقل شده است که مؤلفش شیعی زیدی بوده و اختلاف نظرهایی با مذهب امامیّه داشته است.

واژگان کلیدی: عباسیان، قیام نفس زکیه، منصور عباسی، امام جعفر صادق(ع).

کلیدواژه‌ها