تأثیر اوضاع نابسامان مالیاتها در واگرایی بین جامعه و حاکمیت ایلخانان

نویسندگان

چکیده

چکیده

هجوم مغول به ایران اثرات مخربی در زیر ساختارهای اقتصادی و معیشتی کشور پدید آورد ، بی گمان برخی از نتایج سوء این تهاجم برای چند سده دامن گیر نظام اجتماعی ایران شد ، با استقرار حکومت ایلخانان در ایران ما شاهد تعارضات و تضادهای ساختاری بین دولت با جامعه هستیم، در زایش بسیاری از این تضادها دو نهاد کنش گر جامعه ی ایران و حاکمیت مغول مؤثر بودند، اگر بخواهیم ، برخی از مؤلفه های که به واگرایی بین جامعه ایران و حاکمیت ایلخانی انجامید را برشماریم ، می توانیم از مواردی چون تضادهای عقیدتی، قوم مداری مغول، تحمیل یاسای چنگیزی با قوه ی قهریه، تولید خشونت از طریق تحرکات مداوام نظامی در شهر ها و روستاها و...نام ببریم ، اینکه شرایط نابسامان حاکم بر نظام مالیاتی چه نقشی در واگرایی بین دولت ایلخانان و جامعه ایران داشته، در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی توصیفی – تحلیلی خواهد بود.

واژگان کلیدی : ایلخانان،جامعه ی ایران، اوضاع اقتصادی، نظام مالیاتی، معشیت تجار و کشاورزی

کلیدواژه‌ها