جستاری در نسخ خطی رساله تذکره الذاکرین

نویسنده

چکیده

چکیده

مقاله حاضر، جستاری است در دو نسخه خطی «تذکره الذاکرین» متعلق به درویش محمد محقق اردبیلی کاشانی. از این رساله، دو نسخه موجود است: یکی مربوط به مرکز احیاء التراث الاسلامی و دیگری از نسخ خطی کتاب خانه سلطانی کاشان است.
انگیزه مصنف از نگارش این رساله ـ به رسم معمول صوفیه ـ درخواست «عزیزی از مشارکان ذوق ارباب معرفت و نجرید» و «پیشروان حلقه تصوف و توحید» ست تا موجب منتفع گردیدن این طالبان و سبب جدّ و سعی ذاکران گردد.این رساله علاوه بر اشتمال بر اطلاعات ممتاز زبانی و عرفانی فراوان آمیخته به عواطف و احساسات شاعرانه نویسنده نیز هست که لحنی شخصی و ویژه بدان بخشیده است.این مقاله قدری هم به احوال نویسنده و خصایص نویسندگی و شاعری اش پرداخته است.

واژگان کلیدی :تذکره الذاکرین، محقق اردبیلی کاشانی، عرفان شیعی، مراتب ذکر

کلیدواژه‌ها