ماجرای دستگیری و تنبیه قوام السلطنه وزیر داخله به دستور امیر مفخم بختیاری و پیامدهای آن

نویسنده

چکیده

چکیده   
 
 ماجرای دستگیری قوام­السلطنه وزیر داخله دولت مشروطه توسط سواران امیرمفخم بختیاری و تنبیه وی به دستور این خان بختیاری و سپس نجات قوام­السلطنه و قهر کردن امیر مفخم از دولت و ترک پایتخت یکی از حوادث و ماجراهای جالب و شنیدنی تاریخ مشروطه و معاصر ایران است.پس از دستگیری و حبس سردار حشمت برادر زن امیرمفخم به­ دستور قوام­السلطنه وزیر داخله، به دستور امیرمفخم نیز سواران بختیاری قوام­السلطنه را دستگیر و تنبیه نمودند. امیر مفخم اگر چه با اصرار مقامات دولتی و بختیاری قوام السلطنه را آزاد نمود، اما خود با حالت قهر و عصبانیت پایتخت را ترک گفت. دولت مرکزی برای جلوگیری از اقدامات ضد دولتی او، افرادی را جهت بازگرداندن وی اعزام نمود، اما امیر مفخم به تهران بازنگشت. این جریان مدتی طول کشید تا در نهایت دولت به ناچار حکم انتصاب وی به حکومت ایالت کرمان را صادر نمود، در نتیجه امیر مفخم نیز با دولت مرکزی سرسازگاری پیدا نمود.

واژگان کلیدی:امیر مفخم، ایل بختیاری، قوام­السلطنه، وزارت داخله، دولت مشروطه

کلیدواژه‌ها