بازتاب تاریخ مشروطه در دیوان ادیب الممالک فراهانی

نویسندگان

چکیده

چکیده

ادیب الممالک فراهانی یک از شاعران روزنامه نگار و برجستهی دوران پرتحول مشروطه است که سرودههایش جلوهای از ادبیات متعهد به انسان، سیاست و واقعیات اجتماعی آن دورهی ایران زمین است. وی از آن رو که همهی مراحل شکلگیری انقلاب مشروطه، دوران استبداد صغیر، فتح تهران و دوران انحراف انقلاب و سرخوردگی از مشروطیت را درک نموده، به خوبی توانسته است، رسالت تاریخی و اجتماعی خویش را در راستای بیدارسازی ایرانیان و هدایت به سوی جوامع مترقی به خوبی به انجام رساند.او از نخستین و برجستهترین شاعران عصر مشروطیت است که علیه استبداد واستعمار برمیخیزد و به مناسبت های مختلف به شرح وقایع مشروطه میپردازد و هدفمندانه در زمینه بیداری و آگاهی مردم عصر خود میکوشد و آنان را به مبارزه علیه باطل تشویق و تهییج میکند. این پژوهش به بررسی بازتاب مهمترین وقایع دوران مشروطیت در سرودههای این شاعر برجسته پرداخته است تا بتوان میزان تأثیر اقدامات این شاعر را بر تاریخ و ادبیات این سرزمین مشخص نمایند.

واژگان کلیدی: ادیب الممالک فراهانی، انقلاب مشروطه، وقایع مشروطه، شعر سیاسی، بیداری، مبارزه

کلیدواژه‌ها