پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان

نویسندگان

چکیده

چکیده

در دوران هخامنشیان امور اقتصادی جایگاه ویژه­ای داشت. هنگامیکه داریوش دست به اصلاحات اقتصادی زد و به گردآوری مالیات درکشور نظم بخشید، سایر امور اقتصادی به ویژه سیستم حقوق و دستمزد نیز سامان گرفت. مالیات­های گردآوری شده که به صورت جنس بود درخزانه انبار می­شد و به عنوان مواجب به مردم پرداخت می­شد. گروه­های مختلف در ازای انجام فعالیت، دستمزد دریافت می­کردند و بر اساس میزان سختی کارها، میزان حقوق نیز افزایش می­یافت. در دوره هخامنشیان اجناس مختلفی مانند گوشت، آرد و جو به منظور حقوق به افراد داده می­شد که برحسب میزان کار روزانه متفاوت بود ولی این امر موجب نارضایتی مردم شد زیرا مکان نگهداری اجناس فراهم نبود و اجناس به مرور از بین می رفت. با رونق یافتن ضرب سکه ، کم­کم مردم در ازای کارهای انجام شده به جای دریافت کالا، سکه دریافت می­کردند. با بررسی پیرامون مسایل اقتصادی در دوره هخامنشیان نتیجه میگیریم که به تمامی مردم اعم ازکودکان، زنان، مردان، کارگران و سایر افراد حقوق و مواجب تعلق می­گرفت. هدف از نگارش این مقاله آشنایی با وضعیت حقوق و دستمزد و مواجب در دوره هخامنشیان و شیوه پرداخت آن به گروه های مختلف جامعه می­باشد. شیوه پژوهش در این مقاله ، توصیفی تحلیلی می­باشد.

واژگان کلیدی: هخامنشیان، اقتصاد، پرداخت، دستمزد، سکه.

کلیدواژه‌ها