بررسی پیامدهای ورود امام رضا (ع) به ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده


ورود امام‌رضا(ع) به ایران و اقامت ایشان باعث تحولات بزرگی در تاریخ ایران و اسلام به ویژه تشیع گردید. امام‌رضا(ع) پس از آن که با اکراه از مدینه به مرو آورده شد، به اجبار منصب ولایتعهدی مأمون – خلیفه عباسی- را پذیرفت. دوران کوتاه ولایت عهدی ایشان از یک سو قیامهای علویان راآرام نمود واز سوی دیگر موجب رنجش عباسیان وقیام علیه مأمون گردید.این دوران موجب آرامش و آزادی نسبی شیعیان ـ که در زمان خلفای پیشین مورد آزار وشکنجه قرارمیگرفتند ـ گردید وسادات وعلویان از بلاد مختلف به ایران مهاجرت کردند .در این عصر مأمون جلسات مناظره با حضور امام رضا (ع) ودانشمندان ادیان مختلف برگزار می کرد که امام (ع) صاحبان مذاهب وفرق مختلف را مجاب نموده و به بسط وگسترش تفکر شیعه ورفع شبهات می پرداخت .حضور امام رضا (ع) موجب شکوفایی گنوسیسم اسلامی ـ ایرانی گردید.

واژگان کلیدی: امام‌رضا(ع)‌، ایران، پیامدهای سفر امام رضا(ع).مأمون

کلیدواژه‌ها