بررسی اعتصابات کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در تیر ماه 1325‌ه.ش و پیامدهای آن

نویسندگان

چکیده

چکیده    

پس از اعطای امتیاز نفت جنوب به ویلیام ناکس دارسی در1280­ش/1901­م، که به شکل­گیری شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد، این شرکت بنا بر نیاز خود در حوزه عملیات نفتی، شروع به استخدام کارگران ایرانی نمود و به ­تدریج و با ورود نیروی کاری که از دیگر مناطق ایران به خوزستان مهاجرت کردند و نیز توسعه تأسیسات نفتی، کارگران مناطق نفت­خیز با مطالبات جدی شرکت را وارد چالش بزرگی نمودند. تمرکز بیش از هزاران کارگر در نقاط نفت­خیز، در شرایط بد اقتصادی و معیشتی سرانجام به حضور و زمینه­سازی عناصر چپ در میان کارگران، تشکیل اتحادیه­های کارگری و نهایتاً اعتصابات کارگران شرکت نفت، منجر شد. در تیر ماه 1325­ش یکی از بزرگترین اعتصابات کارگری ایران از سوی کارگران مناطق نفت­خیز خوزستان، به وقوع پیوست که موضع­گیری شرکت نفت را نیز به دنبال داشت. پژوهش حاضر به بررسی پیامد­های این اعتصابات و چگونگی شکل­گیری آن می­پردازد.

واژگان کلیدی: شرکت نفت ایران و انگلیس، اتحادیه­های کارگری، حزب توده، شورای متحده

کلیدواژه‌ها