نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ)

نویسندگان

چکیده

چکیده

هر اثر تاریخی به وجهی محصول فرهنگ زمانه با پشتوانه پیشینه دراز دامن خود در تاریخ تمدن و فرهنگ بشری است. چنانکه هر پدیده تاریخی و فرهنگی خشتی از بنای عظیم فرهنگ زمانه خود و گامی به آهنگ آینده تمدنی و فرهنگی است.
پیوند اجتناب ناپذیر پدیده های تاریخی و فرهنگ با دو سویه گذشته و آینده در بناهای تاریخی به گونه ای ملموس تر و پررنگ تر می نماید و به دلیل بار فرهنگی شایسته تامل بیشتری است. مقاله پیش رو به دنبال بررسی چگونگی اثر پذیری یکی از بناهای پرآوازه تاریخی شهر کاشان مشهور به مسجد آقابزرگ است. همچنین بازخوانی نقش این بنای عظیم در گسترش دانش و فرهنگ اسلامی در منطقه.
پس نگاهی به اهمیت جایگاه مسجد در اسلام و پیشینه تاریخی و فرهنگی کاشان خواهیم داشت سپس به بنای مسجد آقابزرگ در کاشان.

واژگان کلیدی: مسجد، تاریخ، فرهنگ، تمدن، آقابزرگ

کلیدواژه‌ها