نقش مراکز علمی در نهضت ترجمه ( قبل از اسلام تا قرون اوّلیه حکومت اسلامی)قرن اوّل تا چهارم ه.ق

نویسندگان

چکیده

چکیده

پژوهش حاضردر پی بررسی نقش مراکز علمی و فرهنگی دایر در قبل از اسلام تا قرون اوّلیه حکومت اسلامی بر نهضت علمی ترجمه است ؛ با توجّه به نقش «نهضت علمی» در انتقال علوم مسلمانان،و جایگاه علم، به عنوان مهمّترین ارکان فرهنگ و تمدّن و تأکید دین مبین اسلام به علم و دانش اندوزی و نقش نهضت علمی در پی ریزی تمدّن اسلامی، پرداختن به نقش مراکز علمی و فرهنگی در راستای تحوّلات نهضت علمی ضروری به نظر می رسد که مراکز این نهضت فرهنگی کجا بود ؟ چگونه منتشر شد و علّت پیدایش این فرهنگ در برخی مناطق چه بود چرا در دیگر مناطق چنین مراکزی وجود نداشت ؟ این نهضت که از دوره اموی آغاز و روند رو به رشدی داشته ،در دوره عّباسیان با تلاش وزیران و نفوذ خاندان های اصیل ایرانی چون«برمکیان »،» نوبختیان »،« بختیشوع»،« بنی شاکر ».. .و تشویق خلفایی چون« منصور»، «هارون الرّشید» ، و «مأمون »در عصر اوّل به اوج و شکوفایی رسید که نهضت ترجمه در جهان اسلام ،با گسترش اسلام ، انتقال دانشمندان و آثار علمی چند قوم و اخذ تمّدن های یونانی ،ایرانی ،هندی و عربی شروع شد و در قرن سوّم هجری به اوج رسیده و در زمان متوکّل عبّاسی رو به افول نهاد ودرخلال چهارقرن خود از آغاز قرن اوّل تا نیمه قرن چهارم هجری مراحل مختلفی از ٌنضج و کمال را پیموده است .که در این مقاله ؛ نقش مراکز ترجمه اعمّ از ایرانی ، یونانی و هندی قبل از اسلام در روند نهضت ترجمه برجسته و قابل ذکر است.
واژگان کلیدی :نهضت ترجمه ،علم در اسلام ، بنیان تمدّن و فرهنگ اسلامی،  مراکز علمی

کلیدواژه‌ها