شیعیان امامیه در عصر ترکان(غزنویان،سلجوقیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارتاریخ ایران ،گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، تاکستان ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی . واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران.ایران

چکیده

امروزه وقتی صحبت از شیعه می شود ،غالباً منظور «شیعه امامیه یا دوازده امامی» می باشد، که در آغازدر انتقاد و اعتراض  به دو مسأله اساسی از مسائل اسلامی یعنی حکومت اسلامی و مرجعیت دینی پیدا شده است، این فرقه در ادوار مختلف اسلامی دستخوش اتفاقات زیادی گردید که ناشی از  تغییرات حکومتی بوده است. در این مقاله سعی بر آن شده است ، ضمن بررسی اجمالی از شکل گیری تشیع ، به جایگاه سیاسی-اجتماعی شیعیان در سیاست مذهبی حکومت عصر ترکان بپردازیم. بدون تردید سیاست مذهبی فرمانروایان ترک نسبت به شیعیان در چگونگی شکل گیری مناسبات اجتماعی و مذهبی مردم مسلمان با یکدیگر تأثیرگذار و جهت دهنده بوده است.

عنوان مقاله [English]

Imam follower Shiites in the Turks era (Ghaznavids and Seljuk dynasty)

نویسندگان [English]

  • NasroAlah PoorMohamadi Amlashi 1
  • fahimeh zahraee 2
1 Assistant Professor in history Of Humanities takestan brunch,Islamic Azad University.Takestan.Iran
چکیده [English]

These days when we talk about the Shiite we generally mean those who follow imams or follow 12 imams. These 2 groups were formed in the beginning of criticizing and protest to the two major issues in Islam:  Islamic government and religious authority. These two creeds were changed drastically due to changes in government. In this article we are going to analyze the reasons of Shiite creed formation and the political and social position of Shiites in the Turksdynasty era. Without any doubt, the religious politics of Turks in accordance to Shiites played an important role in the formation of Muslims cultural and religious customs.