نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ قبل از اسلام، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد,ایران

2 واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

3 واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

4 دکترای زبان های باستان

چکیده

موقعیت جغرافیایی ایران سبب ارتباط با اقوام مختلفی از چهار سوی قلمرو این سرزمین گردیده است. به همین خاطر است که ایران را گذرگاه حوادث یا چهار راه حوادث گفته اند و هرگونه رخدادی در آسیا  و بدون اغراق در جهان از همین گذرگاه ایران می گذرد و خود ایران از بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی– اجتماعی هم از دیگر تمدنهای باستانی تاثیر پذیرفته و هم تاثیرات عمیقی بر آنان گذاشته است که تا عصر حاضر نشانه های این تاثیر و تاثرات را در جوامع مختلف می توان دید. مناسبات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی ایرانیان با اعراب در دوران اشکانی بسیار وسیع بود و نقش دولتهای کوچک عرب مرزی در این زمینه بسیار چشمگیر بود؛ به طوری که این دولت به عنوان پل مناسبات تجاری و اقتصادی عمل می کرد. لذا در این پژوهش سعی شده که روابط بین ایرانیان واعراب و نقش این شاهزاده نشین ها روشن گردد.

عنوان مقاله [English]

Arabic Business role principalities of the western border of Iran in the Parthian

نویسندگان [English]

  • adel saedavi 1
  • Mohammad Karim Jamalli 2
  • Ali asghar Mahmood Abadi 3
  • Behzad Moyini Sam 4
1 najafabad brancnh, islamic azad university. najafAbad,iran
2 Department of History ,Najaf Abad Branch, Islamic Azad University.., Isfahan, Iran.
3 mahallat branch . islamic azad university, mahallat, iran
4 phd in anchAncient languages
چکیده [English]

The geographic location of Iran has been linked to various tribes across the territory of this land. That is why Iran has been described as the "road of events" or the four routes of incidents, and any event in Asia without exaggeration in the world passes through this passage of Iran, and Iran itself is influenced by other political, economic and cultural-social aspects of other ancient civilizations. And have had a profound effect on them that, until the present day, there are signs of this impact and effects in different societies. The political, economic, and cultural relations of Iranians with the Arabs during the Parthian era were vast and the role of small Arab-border states in this area was very impressive, so that this government acted as a bridge between commercial and economic relations. Therefore, in this research, it has been tried to clarify the relationship between the Iranian and the Arab and the role of these princes