تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تاریخ ، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ایران

2 استاد گروه تاریخ. واحد نجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد. ایران )نویسنده مسوول

3 گروه تاریخ ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

چکیده

جنبش مزدکیان از سال 494میلادی در زمان سلطنت قباد ساسانی آغاز شد و تا سال 524میلادی یعنی 30سال ادامه داشت. این جنبش در طول
سه دهه دامنه ای شگرف یافت و در اثر عمق نفوذ و گسترش خویش، پادشاه ساسانی قباد را به سازش و مدارای با خود واداشت . راز بسط سریع و
اقتدار جنبش را باید در شرایط ویژه ی اجتماعی آن روز جامعه ساسانی که یک جامعه محافظه کار اشرافی مبتنی بر نظامات و مقررات جابرانه بود،
دانست. در چنین اوضاع اجتماعی و در دوران سلطنت پیروز، قحطی بزرگی در گرفت که هفت سال بطول انجامید . قطحی همراه با خراج های سنگین
حکومتی مردم را به ستوه آورد . علت خالی شدن خزانه علاوه بر غارتگری دربار اشراف جنگهای متعدد با هیاطله و بیزانس و پرداخت غرامات کمر
شکن بود در اثر همه ی این عوامل استیصال مردم به حدی رسیده بود که تحمل ناپذیر بود . بدینسان در آستانه ی جنبش مزدکی در ایران شرایط عینی
برای انفجار از هر جهت فراهم بود . در چنین شرایطی مزدک پسر بامداد از مردم پارس که مردی روحانی بود موفق شد با فصاحت لسان و قدرت فکر
و منطق خود تعالیم خویش را در افکار عامه رسوخ داده و سر منشأ جنبشی شگرف شود. قباد که به دلیل قدرت موبدان و بزرگان قلباً از این وضع
ناراضی بود فرصت را غنیمت شمرده و از مزدک حمایت کرد توانست با تکیه بر پشتیبانی مزدکیان و توده ی مردم از قدرت زمینداران و موبدان و
اشراف بکاهد اظهار علاقه ی پادشاه به مزدک و یارانش فرصت داد که به نهضت خود شکل انقلابی ببخشند. سرانجام با ولیعهدی انوشیروان که از
مخالفان سرسخت نهضت مزدکی بود. و نفوذ فوق العاده ای بر پدرش قباد ، او را مجاب کرد که آئین مزدکی را قلع و قمع کند .گفته شده که سی هزار
مزدکی به فرمان انوشیروان قتل عام شدندعنوان مقاله [English]

effect of the Sassanian class system on the Mazdak movement

نویسندگان [English]

  • parisa ganji 1
  • mohammad karim yosef jamali 2
  • behzad moeini sam 3
  • nadereh nafisi 3
1 Ph.D. student of Iranian history before Islam. History group. Najaf Abad branch,islamic azad university, najaf abad , iran
2 Professor of History Group. Najaf Abad braunch. islamic azad university, najaf Abad .iran
3 Najaf Abadbranch, Islamic Azad university. Najaf Abad. Iran
چکیده [English]

Professor of History Group. Najaf Abad Unit. Islamic Azad university. Najaf Abad. Iran
The Mazdakyan movement began in 494 during the reign of Qobad Sassanid, and continued until 524, 30 years. This jubilation, during three decades, was striking and, due to the depth of its influence, extended the Sassanid kingdom of Ghobad to compromise and tolerance. The secret of rapid development and the authority of the movement should be seen in the particular social conditions of the Sassanid community, which was an aristocratic conservative society based on the rules and regulations. In such a social situation and during the reign of the monarchy, a great famine lasted seven years. Cursed people with plenty of government leverage. The reason for the desertion of the treasury was in addition to the plunder of the aristocracy of numerous wars with Byzantium and Byzantium and the payment of indemnities. By all these factors, the desperation of the people had reached such an extent that it was intolerable. Thus, on the eve of the Mashad movement in Iran, there were concrete conditions for the blast in any direction. Under such circumstances Mazdak, the son of the early morning, of the people of Pars, who was a cleric, managed to penetrate his teachings in public opinion with the eloquence of language and the power of his thought and logic, and became a source of kinetic dynamics. Gobad, who was dissatisfied with the power of the mobs and elders of the heart, took advantage of the opportunity and supported Mazdak, he relied on the support of the Mazdakians and the masses of the people from the power of the landowners and priests and nobles, expressing the king's interest in Mazdak and his followers the opportunity Gave them a revolutionary form to their movement. Finally, Crown Prince Anoushirovan, who was a hawkish opponent of the Shiite movement. And the extraordinary influence on his father, Ghobad, made him persuaded to torture the mosque. It was said that thirty thousand soldiers were slaughtered under the command of Anoushirvan.
 Key words: Mazdak Anooshirovan Reforms Mazdak Anooshirovan Reform