بررسی محتوائی و معرفی نشریات کرمان از جنبش مشروطه تا پایان مجلس چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران

چکیده

در آستانه جنبش مشروطه در ایران ، پایتخت و برخی ایالتهای کشور شاهد تحرکاتی بودند که برگرفته و برخاسته از تفکرات جدید و همسو شدن با
خواسته های اجتماعی و افتصادی مردم بود که از طریق جراید و انجمن ها ها و با هدایت افراد صاحب نفوذ تاثیرگذار تجلی پیدا کرد . مسئله اصلی
این تحقیق در ایجاست که عامل تاثیرگذار در شکل گیری و محتوای جراید و نشریات ایالت کرمان در آستانه جنبش مشروطه و پس از آن تا پایان
مجلس چهارم چه سمت و سو و نگاهی داشت ؟ و دیگر اینکه محتوای نشریات متاثر از چه سیاست گذاری و خط مشی بوده است ؟ فرضیه اصلی در
این مقاله این است که شرایط تاریخی و اجنماعی ایران و خصوصاً ایالت کرمان ایام مشروطه بیشترین تاثیر را در این بین برجای گذاشت . بررسی های
تاریخی از طریق منابع موجود و اسناد نشان می دهد ، در سال های آغازین جنبش مشروطه و خصوصاً از سال 1327ه.ق به بعد نشریه در کرمان به
صورت جدی تر شروع و تا پایان دوره سلطنت قاجار و آغاز سلطنت پهلوی ، با سیاست هایی چون آگاهی بخش به مردم ) آگاهیدن مردم ( و با
محتوایی چون اخبار و اطلاعات ایالت کرمان ، حمایت از افراد استقلال طلب و آزادیخواه ، مسائل کشوری خصوصاً مربوط به مذاکرات و نیز حمایت
از اسلام ، ایران و استقلال کشور انتشار می یافته استعنوان مقاله [English]

Content review and introduction of Kerman publications from the Constitutional Movement to the end of the Fourth Major

نویسندگان [English]

  • afshin salehi 1
  • mohammad ali akbari 2
1 science and Research Branch,Islamic Azad University,
2 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Human Sciences,. shahid beheshti university
چکیده [English]

On the eve of the Constitutional Movement in Iran, the capital and some states of the country witnessed movements that were based on new ideas that were in line with the social and economic demands of the people, manifested through influences and associations, guided by influential people. Made The main issue of this research is where the influential factor in the formation and content of publications and publications in the state of Kerman on the eve of the constitutional movement, and then before the end of the fourth parliament? And what other policies and policies have been affected by the content of the publications? The main hypothesis in this article is that the historical and social conditions of Iran, especially the Kerman province, have had the greatest impact. Historical surveys show that in the early years of the constitutional movement, and especially from 1327 AH, the Kerman publication began more seriously, and by the end of the Qajar monarchy and the beginning of the reign of the Pahlavi, with the policy Such as awareness-raising (people's awareness) and content such as Kerman news and information, support for independent and libertarian, national issues, especially those related to negotiations, as well as support for Islam, Iran and the independence of the country.
 Key words: publications, Kerman, Constitutional Movement,