جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ واحد محلات.دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.محلات ایران

2 دانشجوی دکتری ،واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

3 کارشناس ارشد امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

شهر هم مانند هر موجود زنده ای سرگذشت دارد روزی ساخته می شود و به وجود می آید رشد می کند به جوانی می رسد و دوره طلایی اش را می
گذراند کم کم بی رمق و پیر می شود و روزی هم می میرد و از بین می رود .وس شهری است که در طول حافظه طولانی تاریخ تمامی این دوره ها را
از سرگذرانده و بسیار آباد و مشهور بوده است و حتی قسمتی از جاده معروف خراسان که کاروان های حله زمان فرخی از آن می گذشته را نیز شامل
می شده است .
این پژوهش به بررسی جغرافیای تاریخی توس در گذر زمان می پردازد ، در واقع مبحثی بین رشته ای محسوب می شود، هم تاریخ و هم جغرافی را
در بر می گیرد به این معنی که تاریخ توس ،مردم ،جغرافیای طبیعی و هرآنچه این حوزه را شامل می شود را تا حد لزوم بیان کرده است بنابراین به
موازات این بررسی می توان به علت بسیاری از اقدامات صورت گرفته پی برد دلایل بسیاری از موفقیت ها و ناکامی هایی که در طول تاریخ توس و
بطور گسترده تر در خراسان بزرگ رخ داده را دریافت و با کمک و ارزیابی این مجموعه فاکتور در به تصویر کشیدن این دیار کهن عمل کرد
واژگان کلیدی::جغرافیا، تاریخ ،توس


عنوان مقاله [English]

Historical Geography of Tous

نویسندگان [English]

  • amir teymour rafiee 1
  • zohreh shishehchi 2
  • ali asghar taheri 3
1 ssistant Professor ,Mahallat Branch, Islamic Azad University, , mahallat, Iran
2 science and researches branch, islamic azad uiversity, tehran , iran
3 Master of Arts in Cultural Affairs Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
The city, like any living creature, is being created one day and it comes into being, it grows, it reaches a young age and passes through its golden age, it becomes slowly and ageless, and one day it dies and disappears.
Bours is a city that has long been a history of all these courses and has been famous for its long history, and even part of the famous Khorasan road that included Helmand Ferrari caravans of that time.
This research examines the historical geography of the Tous over time, and is, in fact, an interdisciplinary subject that includes both history and geography, meaning that the history of the birch, the people, the natural geography, and whatever that area contains Can be expressed as much as necessary.
 Therefore, in parallel with this review, due to many of the actions taken, we can understand the reasons for many of the successes and failures that have taken place throughout history and, more broadly, in the great Khorasan. With the help and evaluation of this set of factors, it worked to portray this ancient era
Key words :Geography, history, birch