واکنش طبقات مختلف جامعه ایرانی دوره ساسانی در رویارویی با اسلام و نتایج آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هر چند که آشنایی برخی از ایرانیان با اسلام به سالها قبل از ورود اعراب مسلمان به ایران بر می گردد، اما آشنایی عمومی طبقات مختلف جامعه ایران
با اسلام مربوط به زمان ورود سپاهیان اسلام به ایران و شکست سپاهیان ساسانی است. البته ورود اسلام به ایران تنها به برخوردهای سیاسی و نظامی
خلاصه نمی شود بلکه باعث مواجهه دو نظام سیاسی، اجتماعی و دو فرهنگ و آیین متفاوت بود، برآیند این مواجهه ظهور و پیدایش فرهنگ و تمدن
اسلامی
ایرانی بوده است.
این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که واکنش
طبقات مختلف جامعه ایرانی در رویارویی با اسلام چه بوده است؟ نتیجه این است که واکنش طبقات مختلف جامعه ایرانی عصر ساسانی در
برابراسلام، به میزان دوری و نزدیکی به هسته مرکزی قدرت متفاوت بوده و باعث پیدایش فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی شده استعنوان مقاله [English]

The reaction of different classes of Sassanid society in confronting Islam and its outcomes

چکیده [English]

Although some of Iranians became acquainted with Islam a few years before the arrival of Muslim Arabs to Iran, the familiarity of the various classes of the Iranian society with Islam related to the time when the armies of Islam came to Iran and the defeat of the Sassanian armies. Of course, the arrival of Islam in Iran was not limited to political and military confrontations, but the confrontation between the two political, social and two different cultures and religions, the outcome of this emergence and emergence of Islamic-Iranian culture and civilization.                           
This article, in a descriptive way and based on the analysis of collected information, seeks to answer this main question, what was the reaction of different classes of Iranian society in confronting Islam? The result is that the reaction of different classes of the Iranian society of the Sasanian age has been different from that of the central core of power, and has led to the emergence of an Islamic-Iranian culture and civilization.                                                                              
  Key words:     

کلیدواژه‌ها [English]

  • reaction
  • social classes
  • Iranian society
  • Islam