آموزش ونهادهای آموزشی ایران در سه قرن نخست هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی

چکیده

در دین مبین اسلام دانش اندوزی و آموزش آن اهمیت فراوان دارد.این نکته در آیات و روایات گوناگون مشهود است.بنابراین با ورود اسـلام بـه ایـران
توسعۀآموزش و تعلیم و تعلم به پیشرفت خود ادامه داد.مسجد که طبق سنت پیامبر یک نهاد سیاسـی ،اجتماعی،آموزشـی، عبـادی و... بـود ،بـه اولـین
نهادآموزشی در ایران و سایر مناطق مفتوحه،به منظور آموزش های دینی و احادیث نبوی مبدل شد.
و در کنار آن همزمان با توسعۀ علوم و دایرة آن نهادهای دیگری از قبیل رواق ها، دکان ها ، بیمارستانها، مکتب خانه ها،کتابفروشی ها و...روند آمـوزش
را پیش بردند.
این پیشرفت در زمان امویان به علت تعصب و قومی گری بنی امیه ،عدم حضور ایرانیان در مسائل سیاسی-فرهنگی و... و پیـروی از سـنت شـفاهی در
شیوه های آموزشی به کندی صورت پذیرفت.اما به دلیل نیاز مسلمانان به دانش سرزمین های بیگانه و ترجمـه آن در همـین دوره و سـپس حمایـت از
علما و دانشمندان و کنار گذاشتن خوی قومی گری بنی عباس و ایجاد نهضت ترجمه توسط آنان و همچنین حضور رجال سیاسـی ایرانـی در دسـتگاه
خلافت،ایران اسلامی شاهد نهضت علمی و تأسیس نهادهای آموزشی گوناگون و بروز علما و دانشمندان برجسته در شهرهای مختلف شد.
واژگان کلیدی: نهادهای آموزشی،تعصب نژادی،علوم دینی،نهضت ترجمه


عنوان مقاله [English]

Iranian Education and Education in the first three centuries

نویسندگان [English]

  • mohammad sepehri 1
  • hamid reza amineh 2
1 Professor of History,Central Tehran Branch , Islamic Azad University, )
2 Ph.D. student of Islamic Civilization and History,Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

In the religion of Islam, knowledge and education are important. This point is evident in various verses and narratives. Thus, with the advent of Islam, Iran continued to develop its education, education and education. Instead, according to the tradition of the Prophet, a political, social institution , Educational, Ebadi, etc., became the first educational institution in Iran and other regions of the province to teach religious teachings and prophetic hadiths.
Along with that, along with the development of science and its circle, other institutions such as patios, shops, hospitals, school houses, bookshops, and more advanced the process of education.
This progress was made slowly during the Umayyad times because of the intolerance and ethnicity of the Umayyad, the absence of Iranians in political and cultural matters, and the pursuit of oral tradition in educational methods. But because of the Muslims' need for knowledge of foreign lands And its translation in the same period, then the support of scholars and scholars, and the abandonment of Qomi-Gari Bani Abbas's virtue, and the establishment of the translation movement by them, as well as the presence of the Iranian political regiment in the caliphate system, Islamic Iran witnessed the scientific movement and the establishment of various educational institutions and the emergence of ulama And prominent scholars in various cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational institutions
  • Ethnic bias
  • Religious sciences
  • translation movement